De dag van vandaag genieten plus minus 600.000 werknemers in België van een gewaarborgd inkomen, ook wel de arbeidsongeschiktheidsverzekering genoemd. Het maakt deel uit van een collectieve verzekering. Het is een stijgende trend die alsmaar populairder wordt. Maar ook de zelfstandigen sluiten steeds meer een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. In de blog ‘De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers en zelfstandigen' gaan we na waarom deze verzekering zo in de lift zit. Een klein overzicht.

arbeidsongeschiktheid

Waarom scoort de arbeidsongeschiktheidsverzekering zo hoog?

Wie werkonbekwaam wordt door een zwaar verkeersongeval, een aandoening op psychisch vlak of een ernstige ziekte als kanker, kan automatisch terugvallen op een vergoeding van het ziekenfonds. Maar die uitbetaling ligt een stuk lager dan je normale maandsalaris. Werknemers ontvangen maximaal 60 procent van hun bruto maandloon, met een plafond van iets boven de 80 euro per dag. Wanneer de werknemer langer dan twaalf maanden ziek is, dan hangt de uitbetaling af van de gezinssituatie. In de praktijk betekent dit dat tweeverdieners amper 40 procent van hun geplafonneerd brutosalaris uitbetaald krijgen. Iemand die langdurig wordt geveld van langdurige ziektesymptomen, moet financieel de broeksriem serieus aanhalen. Uit recent onderzoek blijkt overigens dat het aantal langdurige zieken onrustwekkend stijgt. Op het einde van vorig jaar zaten meer dan 390.000 werknemers langer dan een kalenderjaar thuis. Om die reden wensen mensen zich extra in te dekken tegen inkomensverlies, verzekeraars spelen hier handig op in en werkgevers nemen eveneens hun verantwoordelijkheid.

Wat behelst de polis gewaarborgd inkomen precies?

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft als doel het inkomensverlies na een ongeluk of ziekte op te vangen. Deze verzekering draagt ertoe bij de kloof tussen de ziektevergoeding van de sociale zekerheid en het normale salaris (deels) in te perken. Superbelangrijk in deze verzekering, is het begrip economische arbeidsongeschiktheid. Dit is de maatstaf waarin de aandoeningen een invloed hebben op het uitvoeren van zijn of haar beroep. Stel dat iemand zijn vinger kwijt speelt. Voor een pianist bijvoorbeeld is dat sowieso een ramp.

Hoe werkt de polis als een werknemer ziek valt?

Als een werknemer ziek uitvalt, dan bestaat er een carenztijd. Dat is de tijdspanne dat de verzekering niet tussenbeide komt. De precieze looptijd hangt af van verzekering tot verzekering, maar is minstens één maand. Tijdens de vier weken afwezigheid, is de werkgever verplicht een gewaarborgd loon uit te betalen. Wanneer de werknemer langer werkonbekwaam is dan de carenztijd, dan vult de arts en de werknemer die verzekerd is een aangifteformulier in. Op basis van die aangifte, wordt door de arts van de verzekeringsmaatschappij de economische arbeidsongeschiktheid bepaald. De betrokken arts zal nachecken of de medische ziektesymptomen niet onder de uitsluitingen van de polis vallen zoals drankmisbruik. Hou wel rekening met het feit dat de controlearts van de verzekering helemaal onafhankelijk optreedt. Zo kan je probleemloos een ziektevergoeding ontvangen van een ziekenfonds, maar de aanvullende bezoldiging van de verzekeraar wordt niet toegekend.

Waarom zou ik als werknemer een verzekering gewaarborgd inkomen nemen?

De voordelen van de werknemer liggen voor de hand. Wanneer iemand heeft af te rekenen met voortdurende problemen met de gezondheid, heeft hij of zij al voldoende gepieker. De hoofdreden is dat een degelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering heel wat financiële kopzorgen wegneemt. Maar ook de werkgever plukt er de vruchten van als hij een collectieve verzekering afsluit. Omdat deze verzekering steeds meer aan armslag wint, wordt de afwezigheid ervan in het salarispakket als een gemiste kans aanzien.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werkgevers

De grote voordelen van de verzekering Gewaarborgd Inkomen?

Ziek worden of een verkeersongeval krijgen is voor elke zelfstandige een ware nachtmerrie. De gevolgen zijn soms niet te overzien. Het inkomen valt helemaal weg en ook de omzet van je onderneming stort als een kaartenhuisje in elkaar. Om die reden zorgt de arbeidsongeschiktheidsverzekering of Gewaardborgd Inkomen min of meer voor een gemoedsrust. Je ontvangt maandelijks een geldsom zodat je levensstandaard weinig schade lijdt. De grote voordelen voor een zelfstandige van een Gewaarborgd Inkomen zijn:

 • Op fiscaal vlak zijn de gemaakte onkosten van een inkomensgarantie deels aftrekbaar
 • Je hebt de mogelijkheid om een keuze te maken tussen 3 flexibele formules
 • Je bent gedekt bij elke werkongeschiktheid. Het maakt niet uit over welke periode
 • De vergoedingen worden uitgekeerd zolang je je werk niet kan hervatten

Hoe gaat deze arbeidsongeschiktheidsverzekering in zijn werk?

Zoals hierboven beschreven kan je kiezen uit 3 formules. De arbeidsongeschiktheidsverzekering kan worden afgesloten tot de leeftijd van 65 jaar. Dit zijn de opties:

a. je hebt de klassieke inkomensverzekering. Dit hoeft verder weinig betoog.
b. de ‘omzetverzekering', die deels de verminderde omzet dekt wanneer de zelfstandige arbeidsongeschikt wordt verklaard. Deze clausule kan alleen maar worden afgesloten door vennootschappen van vrije beroepen of professionele vennootschappen waarvan de activiteiten van intellectuele aard zijn.
c. de derde formule heet de ‘leninglast'. Een consumentenkrediet, woonkrediet of investeringskrediet kan blijven worden afbetaald op het ogenblik dat je arbeidsongeschikt verklaard wordt.

Je bepaalt zelf hoe hoog de maandelijkse vergoedingen zullen zijn. De maximale som mag niet hoger dan 80 procent van je belastbaar beroepsinkomen bedragen. Je kan de keuze maken om een vaste rente te laten uitbetalen of de optie bestaat om jaarlijks de rente met 3 procent te verhogen. Je bepaalt zelf hoe lang het vangnet van inkomensverlies mag duren. In verzekeringmiddens wordt dit ook wel de ‘eigen risicotermijn' genoemd.

Welk fiscaal voordeel heb ik als zelfstandige bij een Gewaarborgd Inkomen?

Als je persoonlijk de verzekeringnemer bent, blijf je gedekt tot je 65ste levensjaar. Wanneer je vennootschap de verzekering afsloot en de begunstigde is, hangt de duur van het contract af tot je 60ste of 65ste, naargelang ook van de aard van de vennootschap.

Betreft de fiscaliteit

Je betaalt een premietaks van 9,25 procent. Zowel voor zelfstandigen zonder vennootschap als voor vennootschappen moeten de prestaties van het afgesloten contract dienen om de verminderde beroepsinkomsten door werkongeschiktheid op te kunnen vangen.

Betreft het fiscaal regime op de uitbetaalde vergoedingen

De verzekering werd afgesloten door een natuurlijke persoon

 • je ontvangt automatisch een belastingvermindering voor het vervangingsinkomen
 • de vergoeding die je ontvangt zijn progressief belastbaar bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid wanneer een inkomensverlies wordt geleden
 • je bent geen voorheffing verschuldigd

De verzekering werd afgesloten door een vennootschap

 • je ontvangt automatisch een belastingvermindering voor het vervangingsinkomen
 • de vergoeding die je ontvangt zijn progressief belastbaar bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid wanneer een inkomensverlies wordt geleden. In tegenstelling met een natuurlijke persoon worden ze ook fiscaal onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing die 22,20 procent bedraagt
 • de vergoedingen van de clausule ‘omzetverzekering' worden bijgeschreven bij de winst van de vennootschap en is bijgevolg onderworpen aan de vennootschapsbelasting

Wanneer komt de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet tussenbeide?

 • als de graad van de arbeidsongeschiktheid lager ligt dan 25 procent
 • bij fysieke arbeidsongeschiktheid zonder ongeschiktheid op economisch vlak
 • arbeidsongeschikt ten gevolge van alcoholisme, plastische chirurgie, poging tot zelfmoord en aandoeningen die al eerder werden vastgesteld voor het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering