Jaarlijks valt in het voorjaar je belastingaangifteformulier in de brievenbus. Je kan best op voorhand optekenen welke dividenden je het jaar voordien opstreek en de roerende voorheffingen die je daar al op betaalde. Zo spaar je tijd bij het invullen van je belastingbrief. Bondig samengevat zijn roerende voorheffingen een fiscale taks op dividenden en intresten.Je kan een gedeelte van dat ingehouden bedrag terugvorderen en genieten van een fiscaal voordeel. In dit artikel ‘Hoe zit dat nu met de vrijstelling roerende voorheffing op dividendaandelen?' geven we tips hoe je je geld bij de Belgische belastingdienst gedeeltelijk terug kunt innen. Een stand van zaken.

Wie heeft recht om te genieten van deze maatregel?

Het voordeel op fiscaal vlak geldt alleen voor natuurlijke personen en niet voor rechtspersonen. Iedere belastingplichtige krijgt deze vrijstelling. Elke partner van een getrouwd koppel kan genieten van dit belastingprofijt. Men noemt dit ook wel eens ‘de vrijstellingskorf'.

Over welke dividenduitkeringen gaat het in feite?

Wie roerende voorheffingen heeft betaald op uitgekeerde dividenden van buitenlandse en Belgische aandelen, kan die voor een deel terugvorderen van de fiscus. Het gaat hier wel degelijk om dividenden die door een vennootschap via aandelen zijn uitgekeerd. Om de vreugde maar meteen te temperen. Niet alle dividenden hebben recht op deze voorkeursbehandeling. Sommige winstbewijzen worden helemaal uitgesloten door de Belgische wetgeving:

 • dividenden die zijn uitgekeerd door een juridische vorm van vennootschappen zoals de Kaaimantaks
 • dividenden die door een collectieve belegging (zeg maar ‘fondsen') of door een gemeenschappelijke beleggingsfonds werden uitbetaald
 • intresten die geherkwalificeerd worden. Bijvoorbeeld intresten van een vennootschap die bepaalde limieten overschrijden

Voor alle duidelijkheid gaat het alleen maar om roerende voorheffingen op dividenden die het afgelopen inkomstenjaar werden verkregen.

Hoeveel roerende voorheffingen kan je terugvorderen?

Voor het aanslagjaar 2020 kan je hoogstens 240 euro terugvorderen. Een eenvoudig rekensommetje leert dat 800 euro aan dividenden hiervoor in aanmerking komen, op voorwaarde dat ze beantwoorden aan het roerende voorheffingstarief van 30 procent. Wie dividenden ontving met verschillende tarieven van roerende voorheffingen, kan zelf een keuze maken voor welk dividend je een vrijstelling vraagt.

Hoe kan je best die terugvordering bij de fiscus aanvragen?

De roerende voorheffingen, die eerder ingehouden werden, kan je terugvorderen door dit aan te geven op de aangifte van je personenbelastingbrief. Dat betekent in de praktijk dat je die ingehouden roerende voorheffingen moet vermelden onder de code 1437 en code 2437 van het aangifteformulier van de belastingen. Het bedrag dat je ontving uit dividenden, moet je niet vermelden in de belastingaangifte.

Welk bewijs moet je leveren om in aanmerking te komen?

In het Koninklijk Besluit van 28 april 2019 wordt vermeld welke documenten je ter beschikking moet houden voor de administratie:

 • de naam van de vennootschap die de dividenden heeft uitgekeerd
 • het bruto bedrag van de dividenden waarvoor een vrijstelling wordt gevraagd
 • het land waar de dividenden werden uitbetaald
 • welke tarieven worden toegepast om de dividenden uit te betalen
 • het ingehouden bedrag van de roerende voorheffingen
 • de datum wanneer de dividenden werden uitgekeerd
 • ultiem bewijs dat de dividenden wel degelijk werden geïnd en op welke datum

Hoe zit het met mijn aandelen blote eigendom en vruchtgebruik?

Bij een schenking of nalatenschap met een voorbehoud van vruchtgebruik wordt de blote eigendom van de mogelijke aandelen principieel toegekend aan de rechtstreeks erfgenamen (kinderen) en het vruchtgebruik aan de ouder of ouders. In normale omstandigheden gaat de persoon, wie het vruchtgebruik heeft, de uitgekeerde dividenden innen. Dat betekent ook dat hij of zij de roerende voorheffing zal moeten betalen. Die vruchtgebruiker neemt de voordelen van roerende voorheffingen op dividenden in zijn zogenaamde vrijstellingskorf op.

Hoe zit het met de aandelendividenden van gehuwde koppels?

Alles is afhankelijk van het huwelijksvermogensrecht. Wanneer je als gehuwd koppel samen wordt belast, zal je de inkomens van roerende goederen en kapitalen op de volgende wijze moeten aangeven:

 • de verschillende inkomsten die volgens het vermogensrecht tot het eigen vermogen van een echtgenoot toehoren, moeten op de naam van de echtgenoot worden aangegeven
 • alle mogelijke andere inkomsten moeten voor de helft op de naam van de echtgenoten worden aangegeven

Voor de roerende heffing zal dezelfde procedure moeten worden gevolgd. Bekijk vooral het huwelijksstelsel waaronder je valt. Op welke rekening de bedragen worden gestort, is van ondergeschikt belang.

Wat als mijn dividenden niet in cash werden uitbetaald?

Het uitbetalen van een dividend hoeft niet noodzakelijk in contant geld te gebeuren. Men noemt dit in het vakjargon ‘dividend in natura'. Ook voor die dividenden worden geen uitzonder gemaakt. De verworven aandelen komen ook in aanmerking voor de voorziene vrijstellingskorf.

Wat gebeurt er als de dividenden bij onverdeeldheid worden geïnd?

Onverdeeldheid kan ontstaan door nalatenschap of schenking. De roerende voorheffingen op deze dividenden zijn in het merendeel van de gevallen aan de bron betaald. Vrij vertaald komt het neer dat de verschillende leden van de onverdeeldheid probleemloos hun roerende voorheffing kunnen terugvorderen.

Hoe zit het met roerende voorheffingen op mijn spaargeld?

Op intresten van spaarrekeningen moet je eveneens belastingen betalen. Die inkomensbelastingen worden eveneens omschreven als roerende voorheffingen. De bank waar je bij bent aangesloten, houdt automatisch deze belasting in voor dat de intresten op de spaarrekening worden overgemaakt. De overheid heeft op dat vlak de spaarrekening gereglementeerd. Hierdoor zijn intresten voor een gewone spaarrekening eveneens vrijgesteld. In België is de vrijstelling in 2020 vastgelegd tot 990 euro per persoon. Voor gehuwde koppels of wettelijk samenwonenden ligt dat bedrag vast op 1980 euro jaarlijks.


Heel veel bedrijven overwegen na de corona crisis hun dividenden uit te stellen en zelfs voorlopig te schrappen zodat er cashgeld in de onderneming gaat blijven. Het toekomstbeeld is dat je voorlopig niet meer zal kunnen profiteren van het fiscaal voordeel van de ingehouden roerende voorheffingen bij dividenden. De Europese Centrale Bank adviseert zelfs – om corona redenen – de dividenden uit te stellen. Dit gaat sowieso invloed hebben op het fiscaal voordeel op je volgende belastingbrief.